Regulamin RODO

Szanowny Pacjencie,

Administratorem Państwa danych osobowych jest Remedium Stomatologia Stępień Spółka Jawna z siedzibą w Sochaczewie, ul. 600 – lecia 60 E, 96-500 Sochaczew, tel: 601 081 411

Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym skorzystania z przysługujących na mocy przepisów RODO praw. Inspektor Ochrony Danych: Patrycja Stępień, adres e-mail: it@remedium-stomatologia.pl

Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przetwarzane w celu:

  • udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • obrony praw i dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • wystawienia faktury i rozliczeń podatkowych na podstawie przepisów ordynacji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celach kontaktowych związanych z umawianiem i odwoływaniem wizyt, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób oraz mienia administratora zgodnie z przepisami kodeksu pracy oraz prawnie uzasadnionym interesem administratora, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO).

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, podmioty zapewniające obsługę księgową, informatyczną oraz programów medycznych, a także inne podmiotom lecznicze, z którymi Remedium Stomatologia posiada zawarte umowy dotyczące wykonania innych usług czy świadczeń medycznych związanych z Państwa procesem leczenia, a których Remedium Stomatologia bezpośrednio nie wykonuje.  Państwa dane zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń, tzn. do 3 lat. Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Dane z monitoringu będą przechowywane przez okres 14 dni.

Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usług medycznych.

Opinie o Remedium