Polityka prywatności

Polityka prywatności użytkowników strony internetowej oraz Facebooka

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszymi usługami. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej Polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące postępowania z Państwa danymi gromadzonymi poprzez naszą stronę oraz social media.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Remedium Stomatologia Stępień spółka jawna z siedzibą w Sochaczewie, ul. Al. 600-lecia 60 E.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO można kontaktować się z Administratorem, z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora inspektorem ochrony danych na adres e-mail: it@remedium-stomatologia.pl

Cel i podstawa gromadzenia danych

 • Bezpieczeństwo i statystyka: W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer z wykorzystaniem cookies oraz podobnych technologii, zapisuje automatycznie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa. Dane analityczne mogą także służyć ulepszeniu naszej oferty.
 • Mierzenie skuteczności oraz optymalizacja działań marketingowych: Na podstawie zanonimizowanych informacji analitycznych gromadzonych podczas wizyty na stronie możemy zweryfikować źródło wizyty, liczbę odwiedzin, czas spędzony na stronie, treści wzbudzające zainteresowanie użytkowników, itp. Informacje pomagają nam ocenić oraz dostosowywać nasze działania promocyjne.
 • Przedstawienia naszej oferty, budowania pozytywnego wizerunku marki, szybkiego kontaktu: poprzez dostępne na stronie dane kontaktowe oraz fanpage w social mediach.

Powyższe służy zabezpieczeniu naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prawidłowym zaprezentowaniu naszej oferty, a także zapewnieniu bezpieczeństwa strony.

 • Gromadzimy dane osobowe także wtedy, kiedy nam je Państwo dobrowolnie przekazują składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami za pośrednictwem strony lub Facebooka. Z przekazanych przez Państwa danych korzystamy w celu wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym przedstawienia oferty, w przypadku wyrażenia zgody na takie działanie.

Czas przechowywania danych Dane są przetwarzane:

 • W związku z promocją produktów własnych i usług na podstawi Państwa zgody, do czasu jej wycofania lub ustania celu. Dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach.
 • W związku z wykonaniem umowy do czasu jej zrealizowania, rozpatrzenia związanych z nią reklamacji i ewentualnych roszczeń (do 3 lat kalendarzowych) lub wygaśnięcia rękojmi (do 2 lat kalendarzowych).
 • W związku z płatnością, a także rozliczeniami, wystawieniem paragonu lub faktury na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, do czasu upłynięcia okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości, tzn. 5 kolejnych lat następujących po roku, w którym nastąpił obowiązek podatkowy.
 • Dane gromadzone w ramach social media są przechowywane do czasu usunięcia przez Państwa konta lub zamieszczonych treści jak komentarze, czy reakcje.

Przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO;
 • zgodnie z art. 16 RODO – prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;
 • zgodnie z art. 17 RODO – prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; – do wywiązania się z prawnego obowiązku; – z uwagi na względy interesu publicznego; – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • zgodnie z art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile: – prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana; – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu; – nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; – wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;
 • zgodnie z art. 20 RODO – prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi („prawo do przenoszenia danych”);
 • zgodnie z art. 77 RODO – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes UODO (uodo.gov.pl);
 • · zgodnie z art. 7 RODO – prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które było realizowane przed wycofaniem zgody.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

Odbiorcy danych

Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotowi uprawnionego do tego na podstawie przepisów prawa (np. na wniosek służb ścigania). Poza tym administrator może przekazać Pani/a dane podmiotom realizującym na jego rzecz usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, windykacyjne oraz informatyczne.

W związku z korzystaniem z social media oraz narzędzi analitycznych Facebooka, odbiorcą danych jest spółka Meta Platforms Inc.

W związku z wykorzystywaniem cookies oraz podobych technologi Państwa dane gromadzone przez te narzędzia, będą przekazywane ich dostawcom (szczegóły w dalszej części polityki).

Informacja o współadministrowaniu danych z Meta Platforms Ireland Limited

1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora.

3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:

1. posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony

2. zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą

3. zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu

4. zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:

1. posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk

2. zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania

5. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich stron.

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).

7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Informacja o udostępnieniu danych Google Ireland Ltd

Administratorem danych osobowych użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii jest Google Ireland Limited, chyba że w informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących konkretnej usługi wskazano inaczej. Oznacza to, że Google Ireland Limited jest podmiotem stowarzyszonym Google odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych i przestrzeganie obowiązujących przepisów chroniących prywatność.

Dane zbierane przez Google Analytics

Polityka prywatności Google Analytics: google.com/intl/de/policies/privacy/

Do analizy ruchu w Serwisie jest wykorzystywany Google Analytics., którego działanie polega na gromadzeniu i analizie zachowań użytkowników Serwisu.

· Dane gromadzone przez narzędzie: lokalizacja źródło wizyt czas spędzony na stronie ruch na stronie słowa kluczowe, które odesłały użytkownika do witryny

przeglądane przez użytkownika strony zanonimizowany adres IP dane demograficzne

Analiza danych statystycznych jest wykorzystywana do wyświetlania treści oraz wprowadzania zmian w Serwisie oraz Fanpage, w celu zwiększenia aktywności Użytkowników. Google umożliwia skorzystanie z praw przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO.

Dane zbierane przez Google Tag Manager

Na potrzeby monitorowania stabilności i wydajności systemu Menedżer tagów Google może gromadzić pewne dane zbiorcze dotyczące uruchamiania tagów. Nie obejmują one adresów IP ani żadnych innych danych o użytkownikach, które można powiązać z konkretną osobą. Menedżer tagów Google nie zbiera, nie przechowuje ani nie udostępnia żadnych informacji o użytkownikach witryn i aplikacji naszych klientów, w tym odwiedzanych przez nich adresów URL. Wyjątek stanowią dane zapisywane w standardowych dziennikach żądań HTTP, które są w całości usuwane w ciągu 14 dni od otrzymania. Więcej informacji o tym, jak korzystamy z danych zbieranych przez Menedżera tagów Google, znajdziesz w Warunkach korzystania z usługi: https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=pl

Skorzystanie z praw przysługujących na mocy RODO:

Zasady skorzystania z tych praw zostały określone tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl#infochoices.

W celu wyłączenia opcji śledzenia przez narzędzia Google należy pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki dostępny na: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Opinie o Remedium